Saturday, December 12, 2009

وبلاگ " تئهران اوشاقلاری " فیلترینگ و از طرف بلاگفا بسته شد

!شوونیسم اگر میدانست شرم چیست

شوونیسم قوم فارس اگر میدانست شرم چیست؟!وچه معنائی دارد باید تا بناگوش سرخ میشد وبلاگ " تئهران اوشاقلاری " فیلترینگ و از طرف بلاگفا بسته شد " بار دیگر دست ننگین شوونیست قوم فارس از آستین بدر آمد و یکی دیگراز وبلاگ های ملت ستمدیده تورک را نتوانست تحمل کند . و ببهانه های فاشیستی - شوونیستی خود این وبلاگ رابه تیغ سانسور کشید " این وبلاگ بدلیل عدم رعایت قوانین سایت بلاگفا مسدود است"
کدام قوانین ؟! در حالی رئیس جمهور آقای محمود احمدی نژاد از دزدی و غارت بیت المال ، آنهم در سران نظام در یک رسانه سرتاسری افشاگری میکند و کاندیدای دیگر که گویا قرار است بر مسند رئیس جمهوری تکیه زند از فجایع و دروغگوی ووو دولت
احساس خطر می فرمایند و از گرانی بیکاری و از سانسور فریادشان به ارش اعلا رسیده است شما انتقاد یک وبلاگ نویس را " عدم رعایت قوانین " می نامید . واژه ملت تورک برای شما قابل تحمل نیست شیشه عمر شما و نابودی شوونیسم و فاشیسم قوم فارس با بیداری ملت تورک رو بفناست و درد قوانین شما همین جاست ملت تورک آذربایجان دیر یا زود افکار قرون وسطائی شما را بزباله
دان تاریخ خواهد انداخت تفکر هیتلریسم رضاشاهی زنگ خطر نابودی خود راروز بروز بیشتر می شنود با بستن وبلاگ های ملت تورک جلوی پیشرفت تاریخی این ملت را نمی توانید بگیرید " سنگ را بست سگ را رها کرده اید " وبلاک ملت تورک را ببنیدید و وبلاگ فارسیان را باز کنید وبلاگ " تئهران اوشاقلاری " روز بروز محبوبیت خود را در میان سایت ها و وبلاگ نویسان باز میکرد و این، برای افکار پس مانده هیتلریسم این قوم قابل تحمل نبود و دستور بستن آنرا صادر کردند باز هم صورت مسئله را پاک و با خود مسئله دست بگریبانند اگر ما از این ترفنده ها می ترسیدیم در بزم عاشقان نمی رقصیدیم تورک اوشاقلاری بچه های بابکند تکیه گاهشان کوه ساوالان است عظمت و سربلندی را از کوه شان و ادب و استقامت را از بابک شان آموخته اند . چشم به انتظار " تهران اوشاقلاری " دروبلاگ دیگر
گله جک بیزیمدیر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home