Tuesday, February 05, 2008

وقوع درگيرى میان اهالی شهر ترك نشين بومهن و ماموران رژیم

وقوع درگيرى میان اهالی شهر ترك نشين بومهن و ماموران رژیم

بومِهِن شهری است در خاور استان تهران

اعتراض مردم شهر بومهن به قطعي آب

شماري از هموطنان ترك در شهر بومهن در يك حركت اعتراضي با مأموران سركوبگر نيروي انتظامي درگير شدند. اين حركت در اعتراض به قطعي آب آشاميدني صورت گرفت. رژيم آخوندي به جاي حل اين مشكل كه مردم را به شدت در تنگنا قرار داده بود، مأموران خود را روانه محل كرد تا به سركوبي مردم بپردازند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home