Wednesday, January 30, 2008

معلم به دانش آموز: شما نباید در خانه به زبان ترکی صحبت کنید.

ما در کشوری زندگی می کنیم هر روز ظلم به ملت ترک می کنند

در مدرسه حضرت خدیجه(س) دخترانه ابتدائی شهرستان کرج "ناحیه یک" یک معلم به دانش آموزان گفته است که شما باید فارسی یاد بگیرید و در خانه نیز نباید ترکی صحبت کنید تا فارسی را خوب یاد بگیرید و صحبت کنید.

این حکومت رژیم آخوندی به ملت ترک فشار می آورد تا به زبان ترکی صحبت نکنند بلکه زبان ترکی را از یاد ببرند تا زبان فارسی دوام پیدا کند برای این که زبان فارسی دوام پیدا کند کودکان ملت ترک چه گناهی کردند

با معلم مربوطه صحبت کردم چرا این چنین حرفی را زده اید

گفت: دانش آموزان باید زبان فارسی را بدونه گویش لهجه صحبت کنند . اگر نمی تواند صحبت کند می تواند به کشور ترکستان برود و در آن جا درس بخواند . این رژیم آیا این چنین دستوری را به این معلمها داده است. معلم عزیز خانم تورجی چرا دانش آموزان نباید در خانه نیز به زبان مادری خود صحبت کند.

1 Comments:

Blogger persianbooks said...

چرا سخت مي گيري؟
خواسته بچه را با سواد كند
اين كه گناه نيست

2:19 PM  

Post a Comment

<< Home