Wednesday, September 27, 2006مهندس حسن راشدی فعال هویت طلب ترک در کرج آزاد شد

مهندس حسن راشدی نویسنده و فعال هویت طلب ترک که در جریان اعتراضات مردمی خردادماه آذربایجان درروز ۱۱ خرداد ماه ۸۵در محل کارش در کرج دستگیر شده بودو در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد امروز پس از تحمل ۸۹ روز بازداشت موقت آزاد شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home