Friday, May 20, 2005

لهجه تهراني زبان فارسي: ايجاد تركان قاجارلهجه تهراني زبان فارسي: ايجاد تركان قاجار

چيزي كه از فرهنگها و لهجه هاي مختلف در لهجه تهراني به جا مانده قابل توجه و تعمق استּ براي مثال تعداد زيادي اصطلاح و واژه تركي مورد استفاده روزمره قرار ميگيرد كه از كثرت استفاده كسي به تركي بودنشان فكر نمي كندּ

در دوره قاجار دارالخلافه تهران عملا خصلتى آذربايجانى داشت. لهجه فارسی تهرانی در دوره سلطنت فتحعليشاه به وجود آمد و خود آن پادشاه آموزگار آن لهجه بود و درباريها آن را از فتحعليشاه ياد گرفتند و به ديگران ياد دادند.

در تهران لهجه مزبور در نظر مردم تا مدتی منفور بود و دليل بر خودپسندی جلوه می کرد.

کنت مونت کريستو

يك نكته را هم بگويم. من با تاجيكها كار كرده ام. سني هستند؛ ولي بسيار مردمان تميز و با عشقي هستند. و زباني چه زيبا دارند. فارسي فتحعليشاهي نيست؛ فارسي دري است ( جدا از اين لغات فرنگي كه در زبانشان رسوخ كرده است)


0 Comments:

Post a Comment

<< Home