Tuesday, February 22, 2005

شهر تهران و مناطق اطراف آنشهر تهران و مناطق اطراف آن

از نگاهى به واقعيت تنوع قومى و ملى ايران و چشم اندازى از ايران فدرال

عليرضا- صرافى

5- شهر تهران و مناطق اطراف آن بعنوان مركز استقرار دولت مختلط فدرال با رژيم ويژه‌اي و با توجه به موارد زير اداره خواهد شد:

1- حفظ حقوق متعلقين به ملّيّت‌هاي مختلف ساكن آن.

2- لزوم دوري از قدرتيابي نامتناسب مركز به بهاي عقب‌ماندگي ايالت‌هاي ملـّي.


[17] - تهران و شهرهاي اطراف (کرج، اسلامشهر، ورامين، قلعه‌حسنخان و...) به تنهائي قريب به پانزده درصد اهالي کشور را در خود جاي داده‌اند و مشکلات عديده‌اي چون معضل ترافيک و آلودگي هوا گريبانگير ساکنين آنها ميباشد.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home