Tuesday, May 18, 2004

اعتراض دانشجويان آذربايجانى دانشگاههاى تهران به صدا و سيماى جمهورى اسلامىارديبهشت ١٣٧٤


سوال دانشجويان آذربايجانى دانشگاههاى تهران نسبت به پرسشنامه اهانت آميز مركز تحقيقات و سنجش افكار عمومى صدا و سيما


در حاليكه بيش از ١٦ سال از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران مىگذرد و در اين مدت ايران اسلامى مفتخر به پرچمدارى عدالت اجتماعى بوده و همه ملل دنيا ما را با عدالت اسلامى مىشناسند٬ توزيع پرسشنامه طرح فاصله اجتماعى مركز تحقيقات و سنجش افكار عمومى صدا و سيما در مناطق بيستگانه تهران در مورخه ٧٤-١-١٩ نشان داد هنوز هم عناصرى هستند كه نتوانسته اند خود را با ارزشهاى اسلامى وفق دهند و هنوز بوى شونيسم و تبعيض به صورت جدى و تنفرانگيزى به مشام مىرسد. گرچه تعداد اين عناصر بسيار معدود مىباشد ولى مردم ما بخصوص مردم غيرتمند آذربايجان كه هميشه هدف مستقيم بسيارى از تهمتها و تمسخرها قرار داشته اند٬ چه زخمها كه از اين افراد كوته بين دريافت نكرده اند. البته مورد اخير يكى از حلقه هاى زنجير طويل تهمت و توطئه هايى است كه بارها و بارها از سوى صدا و سيما به نمايش گذاشته شده است.


نكته جالب توجه در رابطه با اين پرسشنامه عنوان آن مىباشد كه از طرف يك سازمان دولتى منتشر شده و طرح اجتماعى نام گرفته است. عنوان مذكور اين سوال را در ذهن هر خواننده اى ايجاد مىكند كه طراحان آن بدنبال كدام فاصله اجتماعى مىباشند؟ بدون ترديد فاصله اجتماعى آنهم در جامعه اسلامى كه اقوام گوناگون آن برادروار٬ تحت لواى اسلام در كنار هم زندگى مىكنند٬ به هيچ وجه نمىتواند معنا و مفهومى داشته باشد. آيا طرح كردن فاصله اجتماعى (بخصوص بين مردم ترك زبان و ساير اقوام اين مرز و بوم) از اعتقاد به چنين فاصله اى (حداقل از نظر تئورى) نشات نمىگيرد؟ آيا طرح پرسشهايى نظير انتخاب همسر از ميان تركها٬ همكار و هم اطاق شدن با تركها٬ همسايگى در يك آپارتمان با تركها٬ زندگى در شهرها و محله هاى ترك نشين٬ شركت در مجالس مذهبى تركها٬ مخصوصا تاكيد بر عاشورا و تاسوعا و مهمان نمودن تركها٬ نشان از يك طرح پليد شونيستى نيست؟ مسلما اين پرسشنامه برازنده نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران نبوده٬ حتى به اجرا گذاشته شدن آن در آفريقاى جنوبى دوره آپارتايد نيز قابل تصور نمىباشد.


ما دانشجويان آذربايجانى دانشگاههاى تهران٬ ضمن محكوم كردن هرگونه اقدام شونيستى مشابه با چنين اعمالى٬ مصرانه از مسئولين جمهورى اسلامى بالاخص مسئول محترم صدا و سيما خواستار برخورد جدى با اين مسئله و طراحان كج انديش آن بوده و خواهان جوابگوئى مسئولين در اسرع وقت بدون فوت زمان به مردم مسلمان آذربايجان مىباشيم. به يقين در غير اينصورت مردم غيور آذربايجان خود در جهت افشاء نيات پليد اين چنين اعمالى اقدام نموده و تمامى عواقب آن متوجه اينگونه افراد كوته بين و كج انديش خواهد بود.


دانشجويان آذربايجانى دانشگاههاى تهران
ارديبهشت ١٣٧٤


رونوشت:
- دفتر مقام معظم رهبرى
- دفتر رياست جمهورى
- دفتر مطبوعات
- استانداريهاى آذربايجان شرقى و غربى٬ اردبيل٬ زنجان٬ و همدان
- ائمه جمعه استانهاى آذربايجان شرقى و غربى٬ اردبيل٬ زنجان و همدان
-صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
------------
متن پرسشنامه طرح اجتماعى :


مركز تحقيقات٬ مطالعات و سنجش برنامه اى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
واحد افكار عمومى٬ طرح فاصله اجتماعى٬ شمار ٥٩
شماره پرسشنامه:....تاريخ مصاحبه....:


١- كجايى هستيد: ١- فارس ٢- كرد ٣- لر ٤- بلوچ ٥- شمالى ٦- ساير:
٢- پدرتان كجايى ست؟ ١- فارس ٢- ترك ٣- كرد ٤- لر- ٥- بلوچ ٦- شمالى ٧- ساير
٣- وضعيت تاهل: ١- مجرد (سوال ٤) ٢- متاهل (سوال ٥)
٤- اگر روزى قصد ازدواج داشته باشيد٬ حاضريد با يك فرد ترك ازدواج كنيد: ١- بلى ٢- خير
٥- چنانچه فرزند دخترى داشته باشيد و روزى بخواهد ازدواج كند٬ آيا حاضريد او را به يك مرد ترك بدهيد: ١- بلى ٢- خير
٦- براى شركت در بعضى مراسم مذهبى خاص مثل عاشورا و تاسوعا آيا حاضريد در مجالس يا دسته جات تركها شركت كنيد: ١- بلى ٢- خير
٧- اگر بخواهيد خانه اى بگيريد و ببينيد همسايه ديوار به ديوار يا آپارتمان مجاور شما ترك هستند٬ آيا حاضريد در همسايگى آنها زندگى كنيد: ١- بلى ٢- خير
٨- آيا حاضريد با فردى ترك در يك اتاق همكار باشيد: ١- بلى ٢- خير
٩- آيا حاضريد در محله اى كه اكثريت آنها ترك هستند مسكن بگيريد؟ ١- بلى ٢- خير
١٠- آيا حاضريد در شهرى آذرى زبان زندگى كنيد: ١- بلى ٢- خير
١١- آيا حاضريد با فردى ترك رفت و آمد داشته باشيد٬ او را به خانه خود مهمان كنيد يا به خانه آنها برويد: ١- بلى ٢- خير
-----
جنس:١- مرد ٢- زن
سن: ١- ٢٤تا١٥ ٬ ٢- ٢٩تا٢٥ ٬ ٣- ٣٩تا٣٠ ٬ ٤-٤٩تا٤٠ ٬ ٥- ٥٩تا٥٠
فعاليت: ١- محصل ٢- دانشجو ٣- شاغل (عنوان شغل نوشته شود) ٤- بيكار ٥- از كار افتاده ٦- دارنده درآمد بدون كار و بازنشسته
٧- تحصيلات: ١- بىسواد ٢- ابتدائى ٣- راهنمائى (سيكل ١) ٤- دبيرستان (سيكل ٢)
شماره منطقه... شماره نقشه ...شماره بلوك...نام پرسشگر...


0 Comments:

Post a Comment

<< Home